Terms & Conditions

(Norwegian “Standard Salgsvilkår” below)

Standard terms & conditions

Age requirement/acceptance of Sunderø Gallery Standard terms & conditions

All purchase on the Sunderø Gallery site require that the buyer is at least 18 years old. The buyer shall be deemed to have read, understood and accepted Sunderø Gallery’s standard terms & conditions and that those will apply as the contractual basis for any purchase.

General

Seller shall be responsible for any loss or damage to the artwork prior to delivery. Buyer shall be responsible for any loss or damage to the artwork after delivery. Any complaints or claims with regard to the artwork shall be addressed directly to the artist.

Transportation of the artwork will commence after receipt of payment. If the artwork is ordered but not paid for as agreed the seller may, after 30 days, sell the artwork to a third party at buyers expense and risk. This implies that buyer will be held responsible for loss that Sunderø Gallery or artist suffers by the non-fulfillment of the agreement.

The parties agree that the ownership of the artwork shall remain with Seller up till receipt of full payment as security (salgspant).

Any dispute that occurs during this agreement, which the parties are not able to solve through amicable settlement, shall be governed by Norwegian law. The parties agree that any court proceeding shall be brought before Stavanger district court, unless otherwise decided by mandatory Norwegian Law.

The parties agree that the seller has security in the purchased goods until the price is paid.

Personal information

Personal information means information and assessments of a individual which may be identified. Examples of such information are name, address, phone number and e-mail address.

Treatment of personal information means any use of personal information such as collecting, registering, coordinating, storing and delivery of such information, or combinations thereof.

All treatment of personal information is regulated by Norwegian Law no 31 – 2000 and is governed by the governmental body “Datatilsynet” whom monitor the treatment of personal information in order to prevent breach of the law.

Sunderø Gallery warrant that all personal information will be treated in accordance with Norwegian Law.

Defects

In the event that the artwork suffers from a defect the buyer may have several rights under the Norwegian Purchase law such as withholding of payment, termination and indemnification, provided that notification is given to the seller in accordance with the limits and requirements of the law.

Consumer’s special termination right when purchasing over internet

A consumer which means “ a physical person which are not buying as a part of a business” may terminate the agreement without giving any reason by giving notice to seller within 14 days after receipt of the goods and information as required by Norwegian Law no 105 – 2000 § 11.

In the event that the goods are specially made for the consumer the notice period is 3 months provided however that the consumer have an obligation to pay for materials and work performed prior to the termination.

Upon receipt of a termination in accordance with Norwegian Law no 105 – 2000 we will repay the purchase price with 14 days from our receipt of undamaged goods, ref § 15. Please be advised that consumer will have to carry the transportation costs due to the termination and that Sunderø Gallery reserve the right to deduct any such termination costs from the purchase price.

Further, please note that the right to terminate after this section is subject to redelivery of the goods in same conditions and volume. We recommend that the consumer provide applicable packing and protection for the transport and that consumer will carry the risk for any loss or damage that occur during such transportation back to seller.

This special right of termination will not apply to any purchase below 300 NOK.

————

Standard Salgsvilkår

Myndighetskrav/aksept av Sunderø Gallery Standard vilkår

Sunderø Gallery gjør oppmerksom på at du må være fylt 18 år for å kunne handle kunst hos oss. Ved bestilling av kunst på vår nettside så legger vi til grunn at du har lest, forstått og aksepter våre standardvilkår under.

Generelt

Selger har ansvar for eventuell skade på eller tap av verket frem til levering. Kjøper bærer risikoen fra levering. Etter overtakelse skal eventuelle klager på kunstverket rettes til kunstner.

En legger til grunn at kjøpesummen skal være betalt før vi foretar vår forsendelse. Dersom verket er bestilt men ikke blir betalt i henhold til avtale vil verket etter 30 dager kunne utbys solgt for kjøpers regning og risiko. Dette innebærer at kjøper vil bli gjort ansvarlig for tap formidler og kunstner lider ved manglende oppfyllelse av avtalen.

Partene er enige om at Selger har salgspant i salgsgjenstanden inntil hele kjøpesummen er betalt.

Tvister som oppstår under denne avtalen, som partene ikke klarer å finne en minnelig løsning på, skal avgjøres etter Norsk lov. Partene vedtar Stavanger Tingrett som verneting for avgjørelse av tvisten med mindre annet pålagt verneting følger av lovgivningen.

Personvern

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Behandling av personopplysninger er enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter. All behandling av personopplysninger er underlagt personopplysningsloven, og Datatilsynet fører tilsyn med loven og medvirker til at personvernet til hver enkelt ikke blir krenket gjennom bruken av personopplysninger

Sunderø Gallery garanter at Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning.

Reklamasjon

Dersom kunstverket har feil eller mangler så gjør vi oppmerksom på at du i henhold til kjøpsloven kan ha flere rettigheter som, tilbakeholdelse av betaling, heving eller erstatning, forutsatt at du reagerer innen fastsatte frister.

Angrerett

En forbruker, det vil si «fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet» kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at varen er levert sammen med pålagte opplysninger etter Angrerettloven, jfr § 11

Dersom kunstverket er tilvirket spesielt for forbrukeren er fristen 3 måneder dog slik at forbruker må betale for medgåtte materialer og arbeid.

Ved oppsigelse i samsvar med vilkårene i Angrerettloven vil vi returnere kjøpesummen innen 14 dager fra mottak av uskadet vare jfr § 15. En gjør imidlertid oppmerksom på at forbruker selv må betale transportkostnadene ved retur og Sunderø Gallery forbeholder seg retten til å motregne alle ubetalte returkostnader i kjøpesummen.

Vi gjør videre oppmerksom på at en forutsetning for tilbakelevering er at varen kan leveres tilbake i samme stand og menge. En oppfordrer i denne sammenheng å benytte egnet emballasje og beskyttelse under transporten og gjør oppmerksom på at forbruker bærer risikoen for tap og skade under retur transporten.

Angrerett kommer ikke til anvendelse på kjøp under 300 Norske Kroner.